Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

kamerovým systémom v objekte TROJKA ŠARIŠ PUB

Spoločnosť 3 PUB s.r.o., Strojnícka 20, 080 06 Prešov, IČO: 52483363, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:  Sro, vložka č. 38508/P (ďalej len ako „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) prevádzkuje ako súčasť integrovaného bezpečnostného systému v objekte:

 

TROJKA ŠARIŠ PUB, Prostějovská 127B, 080 01 Prešov

(ďalej všetko spolu tiež ako „priestory“)

kamerový systém s cieľom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu kamerového záznamu - obrazovej nahrávky (kamerový systém zachytáva a zaznamenáva obraz osôb prichádzajúcich do oblasti sledovania kamerami a konanie týchto osôb). Kamerový záznam je výhradne len obrazovou, nie zvukovou nahrávkou. Predmetom spracúvania nie je osobitná kategória osobných údajov.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

Prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom sú vaše osobné údaje spracúvané na účel:

Ochrany majetku, zdravia, bezpečnosti osôb a finančných záujmov spoločnosti

Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť ochranu majetku, aktív a finančných záujmov spoločnosti a tiež bezpečnosť a ochranu života a zdravia osôb, pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti, a to aj s ohľadom na možnú

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Dodržiavania zmluvných podmienok zmluvnými partnermi

Je v oprávnenom záujme spoločnosti (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia) zabezpečiť dodržiavanie:

• všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva,

• zmluvných podmienok dodávateľom (zmluvným partnerom spoločnosti), kontrolou dodržiavania pracovných postupov, povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a interných predpisov,

 

Vybavovanie, prešetrovanie podnetov, sťažnosti a reklamácií

Je v oprávnenom záujme spoločnosti (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia) alebo predmetné vyplýva z predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osobou jednou zo zmluvných strán (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia) zabezpečiť vybavenie, prešetrenie podnetov, sťažností, reklamácií a spôsobenej škody v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje v podobe kamerového záznamu budú uchovávané po dobu 15 dní od jeho vyhotovenia a najneskôr po uplynutí tejto lehoty spoločnosť záznam s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamu, využitého na preukazovanie právnych nárokov. V prípade zistenia incidentu, dokumentovania, prešetrovania alebo zisťovania okolností podľa jednotlivých účelov spracúvania sú záznamy uchovávané až do doby ukončenia úkonov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

( Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

(Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: 3 PUB, s.r.o.

E-mail: gdpr@3pub.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, 3 PUB s.r.o., Strojnícka 20B, 080 06 Prešov.

 

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22 a 82 Nariadenia a § 21 -28 a § 38 Zákona). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na informácie

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania údajov ako je účel, právny základ a dobu uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvajú alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístupom k týmto osobným údajom a tieto informácie ako: účely spracúvania, kategórie dotknutých (spracúvaných) osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu/návrh na začatie konania), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú iba v prípade, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám podľa možnosti poskytneme elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody alebo podmienky. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

VAŠE PRÁVNE PROSTRIEDKY

Spoločnosť ako prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti založenej na vašich vyššie uvedených právach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Spoločnosť vás bude informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti bude vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a uplatniť súdny prostriedok nápravy resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia Nariadenia resp. Zákona o ochrane osobných údajov má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa.

V prípade akéhokoľvek porušenia vašich práv máte právo podať žalobu na príslušný súd podľa sídla prevádzkovateľa. Návrh na začatie konania možno podať aj na súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, ktorého sa zúčastnil a ktoré bolo v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním). Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobnú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.